پلاک بان

تشخیص خودکار پلاک خودرو از مهم ترین نیاز سیستم‌های كنترل تردد مانند پارکینگ ها، پارکبان ها، پلیس راهنمایی رانندگی و كنترل خودکار ترافیک است.  تشخیص هوشمند پلاک خودرو ، ترافیک، تعداد خودروها، برنامه ریزی و کنترل شهرهای مدرن را آسان نموده است. به منظور تسریع بخشیدن در این امر هوش مصنوعی با ایجاد فصای امن عمومی در شهر امکاناتیچون کنترل دقیق و شناخت شرایط مختلف ترافیکی، نظارت و بهبود در پیشگیری و مدیریت حوادث فراهم  می‌نماید.

  • تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
  • تشخیص عبور از چراغ قرمز
  • امنیت عمومی
  • ثبت پلاک خودرو بدون دخالت نیروهای انسانی
  • عدم وجود خطا در ثبت
  • قابلیت نصب نرم افزار بر دوربین‌های شهری